Privacy Policy

Praktijk van Dijk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy informeren wij u over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk van Dijk  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Praktijk van Dijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking  van ongestructureerde persoonsgegevens van Cliënten

Voor het kunnen uitvoeren van de zorg voor onze cliënten, moeten wij vrij veel persoonlijke gegevens verzamelen. Aangezien wij minderjarige cliënten behandelen verzamelen wij ook gegevens van de ouders / verzorgers, welke nodig zijn voor de diverse communicatie. Ook leggen wij vast op welke school cliënt zit en vragen wij soms gegevens op van de cliënt bij de school, uiteraard na overleg met u en na toestemming van u.

De ongestructureerde informatie wordt 100% digitaal opgeslagen op een daartoe ingerichte centrale server. Alle ongestructureerde gegevens worden volgens een vaste structuur opgeslagen in een voor de cliënt gecreëerde werkmap. Alle bestandsnamen beginnen met de achternaam van de cliënt, gevolgd door de voornaam en het jaar van aanmelding.

Er worden geen persoonsgebonden gegevens op andere plaatsen opgeslagen, dan in de centrale server.

De server is beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang en  van buiten af alleen bereikbaar middels encryptie een complex wachtwoord.

Naast het elektronische opslag van de gegevens worden de gegevens ook fysiek bewaard  in dossierkasten. Enkel de behandelaar heeft toegang tot het dossier.

 

Bewaartermijn

De cliëntgegevens kennen sinds de invoering van de jeugdwet een bewaartermijn van 15 jaar.

 

Verwerking  van gestructureerde persoonsgegevens van Cliënten

Conform de eisen (al of niet gebaseerd op wettelijke regels) worden veel gegevens gestructureerd vastgelegd in een administratieve database. Deze database bevindt zich op een eigen computer en is alleen toegankelijk voor Praktijk van Dijk alsmede voor de administratie en het systeembeheer.

De data worden opgeslagen in een DBMS en deze database is niet vrij toegankelijk. Via de programmatuur is het systeem alleen toegankelijk voor de medewerkers. Systeembeheer is alleen mogelijk indien men de beschikking heeft over de toegangscode van de database.

 

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Praktijk van Dijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

- Alle personen die namens Praktijk van Dijk van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

 

Praktijk van Dijk

Asserweg 4

9409TG Loon

T 06-33163345