Ouders/Jongere

 

We gaan aan het werk aan de hand van
een helder plan van aanpak. Dat schept duidelijkheid en transparantie.

Praktijk van Dijk is een persoonlijke, kleinschalige, laagdrempelige praktijk voor kortdurende behandeling binnen de generalistische basis GGZ (GBGGZ). De hulp die geboden wordt is hulp op maat voor ouders, kinderen en jongeren tot 18 jaar bij opvoedingsproblemen en/of psychische klachten;

• Depressieve gevoelens

• Angsten

• Opstandig gedrag

• Sociale onhandigheid

• Concentratieproblemen

• Onverwerkte nare ervaringen/gebeurtenissen

• Traumatische ervaringen

• Zelfbeeldproblematiek

• Gedragsproblemen

Binnen de praktijk wordt grotendeels evidence based gewerkt. Dat wil zeggen dat er gebruik wordt gemaakt van behandelingen die wetenschappelijk effectief bewezen zijn.

 

Aanmelding

 

Op de site is een aanmeldformulier te vinden dat voor aanvang van de behandeling door beide ouders ondertekend wordt. Voor vergoeding van de geboden hulp  is  een verwijsbrief van de huisarts, jeugdarts, kinderarts of van de gemeente nodig (zie Generalistische Basis GGZ).

 

Intake

 

In een intakegesprek wordt de hulpvraag in kaart gebracht. In sommige gevallen is meer informatie of psychologisch onderzoek nodig. Ook kan school, uiteraard met toestemming, om informatie worden gevraagd. Aan de hand van de voorinformatie wordt een behandelplan opgesteld.  Als betrokkenen zich kunnen vinden in het plan, wordt de begeleiding/behandeling gestart. De geboden hulp is nooit standaard; elke situatie is anders, elke persoon is uniek.

 

Voortgang

 

Een goed contact tussen ouder en therapeut wordt binnen de praktijk als onontbeerlijk ervaren. De intensiteit van dit contact is afhankelijk van het kind, de leeftijd en de aard van de problematiek. Bij basisschoolleerlingen vormen ouders een belangrijk onderdeel van de begeleiding. Bij middelbare scholieren wordt in samenspraak besloten wanneer ouders aanschuiven. Wanneer daar aanleiding voor is en wanneer ouders en jongere daar toestemming voor geven, wordt contact gezocht met de leerkracht of de mentor. Wanneer de jongere 16 jaar of ouder is, is er wettelijk geen toestemming van ouders voor de begeleiding nodig. Vanaf 16 jaar kan een jongere zich zelfstandig aanmelden.

 

Afronding

 

Aan het einde van de begeleiding wordt beoordeeld wat de effecten van de therapie zijn geweest.